بسته شناخت درون

صرف نظر از بسته های تدوین شده در خصوص استعدادیابی های مختلف در نقاط عطف زندگی , بسیارند افرادی که مایل به شناخت بیشتر خویش و رفع نقاط بحرانی احتمالی و نیز تقویت چهارچوب ها و ساختارهای روانی و ذهنی می باشند. بسته های شناخت درون با عنایت به این امر در موسسه طراحی و اجرا می گردد. افراد با استفاده از این بسته ها و اجرای ازمون های داخل بسته ها و نیز برگزاری جلسات احتمالی حضوری می توانند از این موضوع در جهت شناخت بیشتر خویش بهره برده و بعد از اشنایی با زوایای اشکار و نهار روان , برنامه ریزی انجام شده توسط مشاورین موسسه را در جهت تقویت شاخص های مورد اشاره در برنامه های اجرایی خود قرار داده و در نهایت گامهای دقیق و علمی در این خصوص بردارند.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا